Kvalitet och miljö

Rätt utfört arbete till rätt pris.

När du gör affär med TAS vet du vad du får. Vi har en mycket hög yrkesstolthet och en uttalad kvalitetskultur inom företaget, vilket gör att du som kund kan känna dig trygg i vetskapen om att du får ett professionellt utfört arbete till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi lägger stor vikt vid att följa vår policy kring kvalitet och miljö.

KVALITETSPOLICY

Vad vi menar med kvalitet:
 • Professionellt utförande
 • Snabb och bra service
 • Kundvänlig personal
 • Bra ordning på maskiner och fordon
 • Bred kompetens
 • Hög yrkesstolthet
 • Bra företagslojalitet – “ställer alltid upp”

MILJÖPOLICY

Tranås Anläggningsservice (TAS) strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan i sin verksamhet. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt och hållbart samhälle.

I vårt dagliga arbete verkar vi aktivt för:
 • att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara optimal och miljömässigt som möjligt
 • att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinns
 • att samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Det är också vår ambition att löpande utbilda och informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete
 • att vi ständigt arbetar med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft

ALKOHOL- & DROGPOLICY

I en god arbetsmiljö förekommer inte alkohol eller droger. Tillsammans med de fackliga organisationerna har TAS utformat en drogpolicy. Denna policy är ett stöd både för enskilda anställda och arbetsledningen i ansträngningarna att skapa en god arbetsmiljö samt att förebygga ohälsa, tillbud, och olyckor i arbetet.

TAS drogpolicy ger tydlig vägledning i vilka åtgärder som ska vidtas om alkohol- eller drogproblem trots allt uppstår på arbetsplatsen. Arbetet för att upprätthålla en alkohol-och drogfri arbetsmiljö kan indelas i två huvudpunkter:

 • förebyggande insatser
 • insatser vid missbruk eller misstanke om missbruk