Integritetspolicy

Så här behandlar vi information om dig

Gäller från 2018-05-25 

Tranås Anläggningsservice AB (nedan kallad TAS) affärsidé är att utföra anläggningsentreprenader samt service inom park och trädgårdsskötsel.  För att utföra vårt uppdrag samlar vi också in personuppgifter från kunder, leverantörer och samarbetspartners inklusive anställda hos sådana aktörer. Detta görs på ett säkert, lagligt och korrekt sätt.

TAS verksamhet styrs av flera olika lagstiftningar inklusive Dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att du informeras om de behandlingar som utförs. Därför beskriver vi här vilka syften vi har med informationsbehandlingen, vilken rättslig grund som föreligger, vilken information vi behandlar, vem som tar del av informationen, när den gallras samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Information om behandlingar som sker enligt Dataskyddsförordningen

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål med behandling

För att du ska kunna anmäla dig till events och utbildningar och för att vi ska kunna administrera dessa.

Rättslig grund för behandling

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller med stöd av ett berättigat intresse.

Ändamål med behandling

För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster samt utföra uppdrag.

Rättslig grund för behandling

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.

Ändamål med behandling

För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.

Rättslig grund för behandling

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse om du agerar i egenskap av anställd på ett företag eller organisation.

Ändamål med behandling

För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

Rättslig grund för behandling

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.

Ändamål med behandling

För att vi ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.

Rättslig grund för behandling

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke samt med stöd av ett berättigat intresse.

Ändamål med behandling

Vi behandlar även information i syfte att kunna bedöma risker och möjligheter i samband med affärs- och kreditbeslut.

Rättslig grund för behandling

Dessa behandlingar utförs med stöd av ett berättigat intresse.

Ändamål med behandling

För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis Rotavdrag bokförings- och skattelagstiftning. TAS kan också tillhandahålla information och statistik till myndigheter på begäran från dessa.

Rättslig grund för behandling

För att utföra rättsliga åtaganden.

Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

Särskilt om den rättsliga grunden ”berättigat intresse”

För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra tjänster samt förbättra din upplevelse av TAS erbjudande. Vi behandlar även din information för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden och uppdrag. Vi har också intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster såsom exempelvis när du är utförare hos oss och vi samordnar utbildningar och liknande. För anställda har vi GPS positionering i anställdas servicebilarna för att mot Skatteverket redovisa hur bilarna används. Detta får inte användas för att kontrollera arbetstider eller raster.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, och kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi vidtar relevanta, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Förutom den information som hanteras om dig i verksamheten så kommer vi inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på webbplatsen, köper tjänster och produkter eller är i kontakt med oss på olika sätt, såsom via e-post, telefon, brev, sms eller i fysiskt möte. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, avdelning på företaget, befattning, e-postadress, telefonnummer och adress.

Om kontakt med dig har tagits i syfte att bjuda in till en marknadsaktivitet och du aktivt anmält dig till aktiviteten kommer TAS att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att genomföra aktiviteten. Det innebär att TAS kommer att behandla namn och kontaktuppgifter i syfte att kunna skicka ut kallelse, deltagarförteckning samt material inför och efter aktiviteten.  Härutöver kan TAS, efter det att aktiviteten genomförts, komma att följa upp vilka som deltagit i aktiviteten genom att behandla deltagarlistor och därigenom kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot dessa. Deltagarlistan sparas för administration och uppföljning under en period av högst sex månader. Deltagarlistan kan även i förekommande fall komma att utgöra underlag vid TAS redovisning i bokföringssammanhang av eventuell representation.

När du använder webbplatsen och våra tjänster, kan vi komma att samla in följande information om dig.

  • Information om de tjänster som du har köpt.
  • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund, leverantör eller annan intressent. Om vi har fått uppgifter från dig utan att ett avtalsförhållande uppstått gallrar vi dina personuppgifter inom 3 månader från det att vi erhållit dem.

GPS-data sparas i 12 månader.

Dina rättigheter

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet med lagar och regler, exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev informeras du om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har vi en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Direktmarknadsföring baserat på ett samtycke

För det fall TAS vill fortsätta behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål tillhörande företrädare för potentiella och gamla kunder (äldre än 12 månader efter det att avtalsförhållandet upphört) efter det att tre månader har passerat från tidpunkten för insamling krävs den registrerades samtycke. Om den registrerade har tillhandahållit ett sådant samtycke utgör samtycket den lagliga grunden för en sådan behandling.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Kontakta oss på Tranås Anläggningsservice AB

Skulle det vara någon information du saknar eller om du har frågor i övrigt är du alltid välkommen att höra av dig så ska vi göra vårt bästa för att besvara dina frågor. Kontakta oss gärna på nedan postadress, e-post eller telefon.

Postadress: Box 32, 573 21 Tranås
E-post: info@tasab.se
Telefon: 0140-130 50

Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan adress.

Postadress: Box 32, 573 21 Tranås
E-post: info@tasab.se

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på

E-post: info@tasab.se

Du har enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen på följande adress.

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdaterat 20200217