Vårt hållbarhetsarbete

Rätt utfört arbete till rätt pris.

När du gör affär med TAS vet du vad du får. Vi har en mycket hög yrkesstolthet och en uttalad kvalitetskultur inom företaget, vilket gör att du som kund kan känna dig trygg i vetskapen om att du får ett professionellt utfört arbete till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi lägger stor vikt vid att följa vår policy kring kvalitet och miljö.

Kvalitetspolicy

Vad vi menar med kvalitet:

 • Professionellt utförande
 • Snabb och bra service
 • Kundvänlig personal
 • Bra ordning på maskiner och fordon
 • Bred kompetens
 • Hög yrkesstolthet
 • Bra företagslojalitet – “ställer alltid upp”

Miljöpolicy

Tranås Anläggningsservice (TAS) strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan i sin verksamhet. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt och hållbart samhälle.

I vårt dagliga arbete verkar vi aktivt för:

 • att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara optimal och miljömässigt som möjligt
 • att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinns
 • att samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Det är också vår ambition att löpande utbilda och informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete
 • att vi ständigt arbetar med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft

Vi är ett företag med R-licens

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation

logotyp_hoguplost
 • Vi som R-licensinnehavare bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.
 • Vi som R-licensinnehavare ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
 • Vi som R-licensinnehavare ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.
 • Vi som R-licensinnehavare uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.
 • Vi som R-licensinnehavare vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.
 • När vi som R-licensinnehavare ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.
logotyp_hoguplost